آیا از وب سایت ما راضی هستید؟
(75.47%) 40
بله
(20.75%) 11
خیر
(3.773%) 2
هردو

تعداد شرکت کنندگان : 53