به کدام خواننده بیشتر رای میدهید؟
(16.77%) 52
اصغر باکردار
(9.354%) 29
نعمت زنبلباف
(6.774%) 21
مظفر حمیدی
(10.32%) 32
داوود رستمی
(15.48%) 48
مرتضی جعفرزاده
(12.90%) 40
علی کریمی
(9.032%) 28
شهرام لطفی
(7.096%) 22
محسن دولت
(6.451%) 20
محسن میرزازاده
(5.806%) 18
علی براتی

تعداد شرکت کنندگان : 310